IDENTYFIKACJA SZCZĄTKÓW

  • Badania polimorfizmu DNA szczątków ludzkich w sprawach o identyfikację osób o nieznanej tożsamości wykonujemy wyłącznie na zlecenia Sądów, Prokuratur i Policji.
  • Materiał do badań stanowią kości i zęby oraz inny materiał pozwalający na wyizolowanie DNA.
  • Uzyskany materiał genetyczny analizujemy pod kątem pokrewieństwa z materiałem porównawczym dostarczonym przez organy ścigania .
  • Wyliczenie prawdopodobieństwa pokrewieństwa dokonujemy w oparciu o szeroki zakres markerów genetycznych- 28 loci STR autosomalnych z użyciem dodatkowo 16 loci STR z chromosomu Y i 8 loci z chromosomu X
  • Wydawane przez nas opinie sądowo genetyczne mają charakter jednoznacznie potwierdzający lub wykluczający tożsamość osób NN.
  • Czas realizacji opinii w sprawach o identyfikację zwłok wynosi 2-8 tygodni. Jest to związane ze stopniem degradacji dostarczonego materiału i możliwymi trudnościami w trakcie izolacji materiału genetycznego.
  • Koszt ekspertyzy podajemy telefonicznie (32 20 88 678) po konsultacji ze zlecającym badania. Koszt zależny jest od ilości analizowanych próbek.