DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Wiodącymi tematami badań z zakresu medycyny sądowej są:
- diagnostyka zgonów nagłych z przyczyn chorobowych, ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zgonów sercowych oraz nagłych zgonów dzieci do lat 5 (badania prowadzone we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi SUM),
- przydatność badań histopatologicznych w ocenie charakteru i czasu powstania uszkodzeń krwotocznych wewnątrzczaszkowych u osób zmarłych po doznanych urazach czaszkowo-mózgowych,
- analiza spraw dot. oceny postępowania medycznego (tzw. błędu medycznego) w aspekcie odpowiedzialności prawno-karnej lekarza, pielęgniarki/położnej, ratownika medycznego i dyspozytora medycznego, a także odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej,
- organizacja działań medyczno-sądowych w katastrofach i zdarzeniach masowych z dużą liczbą ofiar śmiertelnych z uwzględnieniem współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego,
- wykorzystanie entomologii w praktyce medyczno-sądowej (ocena czasu śmierci, diagnostyka zatruć śmiertelnych)
 
W obszarze toksykologii realizowanymi projektami badawczymi są:
- diagnostyka przypadków zatruć śmiertelnych,
- badania nad substancjami psychoaktywnymi upośledzającymi sprawność psychomotoryczną kierowców,
- badania nad nielegalnym rynkiem alkoholi, substancji kontrolowanych i ich zamienników,
- badania nad nowymi substancjami psychoaktywnymi wchodzącymi w skład tzw. dopalaczy.
 
Genetyka sądowa zajmuje się:
- badaniami populacyjnymi loci autosomalnych STR (28), loci z Y STR (23) oraz X STR (12), umożliwiającymi stworzenie bazy częstości alleli, która pozwala na wykorzystanie programów statystycznych dla określenia stopnia pokrewieństwa, potwierdzenia ojcostwa oraz tożsamości osób NN,
- badaniami genotypów rodzin wielodzietnych oraz osób blisko spokrewnionych w celu sprawdzenia wydolności programów matematycznych do obliczenia prawdopodobieństwa pokrewieństwa,
- analizą mutacji oraz alleli pozadrabinowych i alleli zerowych w zakresie różnych loci autosomalnych STR i Y STR ujawnionych w trakcie badań dotyczących spornego ojcostwa oraz identyfikacji tożsamości osób NN,
- badaniami polimorfizmu DNA w materiale pochodzącym z bloczków parafinowych, tkanek utrwalonych w formalinie, oraz tkanek objętych zaawansowanym procesem gnilnym